Privacyverklaring

Privacyverklaring van “t Labyrinth” te Sebaldeburen

Ten behoeve van mijn cliënten verleen ik zorg gerelateerde diensten als;
Persoonlijke begeleiding bij wonen en zelfzorg.
Persoonlijke begeleiding bij dagbesteding.
Op basis van de opdracht, welke u aan mij verstrekt, ga ik de zorg verlenen die past binnen uw indicatie en die door u is gewenst.
Om de zorg te kunnen verlenen die past bij uw situatie ga ik met u in gesprek. In dit gesprek komen onderwerpen aan de orde met betrekking tot uw gezondheid, medicatiegebruik, zorg en of begeleiding behoefte en wensen voor de te verlenen zorg.
Met de gegevens die ik van u ontvang ga ik zorgvuldig om. Ik heb technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen van deze gegevens.
Ik gebruik de gegevens die ik van u heb gekregen om mij een beeld te vormen van de situatie waarin u zich bevind om zo goed mogelijk de zorg te verlenen die u wenst of nodig heeft.
Anders, dan op grond van wettelijke verplichtingen, of tenzij uitdrukkelijk door u aangegeven, verstrek ik geen gegevens aan derden.
Ik bewaar gegevens niet langer dan ik deze nodig heb voor de zorg die ik aan u verleen. Uiterlijk 5 jaar nadat de zorg die ik aan u heb verleend is geëindigd, vernietig ik de persoonsgegevens die ik van u in dit kader heb ontvangen.

Uw rechten:

U hebt het recht om te bepalen welke gegevens ik wel of niet van u ontvang. Daarnaast hebt u nog andere rechten, deze vat ik hieronder samen.
U mag mij altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die ik van u heb. Dit overzicht verstrek ik u kosteloos.
Indien u meent dat ik bepaalde gegevens over u onjuist in mijn administratie heb verwerkt, dan kunt u om correctie vragen.
Indien u niet langer wilt dat ik bepaalde gegevens in mijn administratie bewaar dan kunt u mij verzoeken deze gegevens te verwijderen.
Ik heb hierboven aangegeven op welke wijze ik de van u ontvangen gegevens gebruik. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld door eerder gegeven toestemming in te willen trekken, dan kunt u mij dit laten weten. Aan dit verzoek zal ik dan voldoen.
Indien u het wenst zal ik, op uw verzoek, uw gegevens door geven aan een derde, na ontvangst van uw verzoek zal ik zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.
Indien ik van derden persoonlijke informatie van u ontvang, dan informeer ik u over de bron waaruit ik deze informatie heb ontvangen.
Heb ik onvoldoende informatie om verantwoorde zorg te verlenen dan zal ik u informeren dat ik de benodigde of gewenste zorg niet voor u kan uitvoeren.

Vragen of klachten:

Hebt u vragen over de wijze waarop ik om ga met uw persoonsgegevens, aarzel dan niet en neem hierover met mij contact op. Ik zal mijn best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.
Indien u klachten heeft over de wijze waarop ik met uw persoonsgegevens ben omgegaan dan spreek ik de wens uit dat u hierover eveneens met mij contact opneemt. Ik beloof u dat deze klacht mijn volle aandacht krijgt.
Mocht u daarna toch van mening zijn of blijven dat ik niet zorgvuldig genoeg omgegaan ben met uw persoonsgegevens dan kunt u een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Elektronische communicatie:

Als u het contactformulier van mijn website invult, of mij een email stuurt, dan worden de gegevens die u mij toestuurt, bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw email nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website verbonden zijn. Ik garandeer niet dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens om gaan. Ik raad u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze sites gebruik maakt.

Wijziging van deze privacyverklaring:

Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u deze privacyverklaring regelmatig raadpleegt bent u van deze wijzigingen op de hoogte.

WordPress Theme by sumowp.com